Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2018 - 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 09h:30' 18-09-2018
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS - BAN CÔNG AN
XÃ ĐẠ LONG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KHLT - CA -THCS ĐL
 Đạ Long, ngày 17 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Giữa Trường THCS Đạ Long với Ban Công an xã Đạ Long
Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và an toàn xã hội
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại địa phương. Trường THCS Đạ Long và Công an xã Đạ Long thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và an toàn xã hội năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
Quy định những nội dung và biện pháp để thực hiện công tác phối hợp giữa Trường THCS Đạ Long và Công an xã Đạ Long nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và an toàn xã hội năm học 2018 - 2019 tại Trường THCS Đạ Long.
2. Nguyên tắc, nội dung phối hợp:
a) Đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan; trong đó, trách nhiệm của Trường THCS Đạ Long và Công an xã Đạ Long là nòng cốt.
b) Nội dung công tác phối hợp gồm: Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo.
c) Công tác phối hợp giữa hai bên được thống nhất thực hiện, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong nhà trường cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời, có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.
II. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP:
1. Trách nhiệm của Trường THCS Đạ Long:
a) Quán triệt nội dung thông tư số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA và kế hoạch phối hợp này đến tất cả người học và cán bộ, giáo viên, nhân viên.
b) Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
c) Chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, và tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, chính trị, nắm bắt tư tưởng chính trị; nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.
d) Có kế hoạch cụ thể và chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Định kỳ phối hợp với Công an xã tổ chức kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý người học ở gia đình.
e) Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học, Công an xã và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động… đối với người học. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt động vi phạm pháp luật.
f) Đảm bảo nội dung
Avatar

Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2018 - 2019

 
Gửi ý kiến