Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực hiện công tác PCGD năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:35' 22-10-2018
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ ĐẠ LONG
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /KH - BCĐ

Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH
PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) xã Đạ Long xây dựng kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2018 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG:
1. Tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ, đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”;
2. Tiếp tục củng cố nâng cao mặt bằng dân trí; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng đạt chuẩn kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD trung học cơ sở và xóa mù chữ;
3. Tổng điều tra và thống kê chính xác đối tượng PCGD-XMC trong địa bàn toàn xã, thống nhất số liệu đối tượng PCGD-XMC trong thực tế so với trên hệ thống quản lý thông tin PCGD-XMC.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
Năm 2018, tiếp tục huy động ít nhất 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ lưu ban ở tiểu học dưới 1%, phấn đấu không có học sinh tiểu học bỏ học.
Tỷ lệ học sinh lưu ban ở THCS dưới 3% và bỏ học không quá 1%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98%.
Phấn đấu 05/05 thôn được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học và CMC, PCGDTH đúng độ tuổi và 05/05 thôn được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS.
Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mực độ 1; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn công tác xóa mù chữ mức độ 1.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Công tác chỉ đạo và tuyên truyền về PCGD-XMC.
Tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý; đưa chỉ tiêu PCGD - XMC vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của xã để tổ chức thực hiện.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCGD - XMC, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch; giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo PCGD - XMC. Giao Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện công tác PCGD-XMC hàng năm theo bậc học quản lý.
Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng, vai trò, tác dụng của công tác PCGD-XMC cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Tăng cường công tác quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, thực hiện và quản lý hồ sơ PCGD-XMC năm 2018.
2. Tăng cường huy động đối tượng phổ cập ra lớp
Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã  có kế hoạch và giải pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ huy động đối tượng ra lớp mầm non, phổ thông, lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ phù hợp với tình hình thực tế của
Avatar

Kế hoạch thực hiện công tác PCGD năm 2018

 
Gửi ý kiến