Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu quyết định phân công hướng dẫn tập sự

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 14h:04' 04-10-2018
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Số: /QĐ-THCS ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đạ Long, ngày 15 tháng 08 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công giáo viên hướng dẫn tập sự

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức người quản lý và Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”;
Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên;
Căn cứ công văn số 791/SNV-CCVC ngày 01/10/2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn cách tính thời gian tập sự đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số ………. ngày tháng năm ……. của UBND huyện Đam Rông về việc tuyển dụng…………………………………….,
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn; bộ phận văn phòng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phân công ông (bà)………………………………….…………………
- Chức vụ:……………………………………………
- Trình độ chuyên môn…………………..
- Hướng dẫn tập sự cho ông (bà):……………………………
- Thời gian: từ ngày……tháng……năm………đến ngày……tháng…...năm…
Điều 2: Ông (bà) ……..được hưởng phụ cấp bằng 30% mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự và có trách nhiệm nhận xét kết quả sau khi viên chức hết thời gian tập sự theo quy định.
Điều 3: Bộ phận Kế toán, các bộ phận có liên quan, ông (bà)...... và ông (bà)…………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Avatar

Mẫu quyết định phân công hướng dẫn tập sự

 
Gửi ý kiến