Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế tiếp công dân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:00' 16-10-2018
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số: /QĐ-THCS ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tiếp công dân
và Nội qui tiếp công dân của trường THCS Đạ Long
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII;
Căn cứ Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII;
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;
Căn cứ công văn số: 182/PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;
Theo đề nghị của văn phòng nhà trường,
 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiếp công dân và Nội qui tiếp công dân của trường THCS Đạ Long.
Điều 2. Các Ông, Bà trong tổ tiếp công dân và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo qui định của pháp luật tại phòng tiếp công dân của trường THCS Đạ Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018 QUY CHẾ
Tiếp công dân của trường THCS Đạ Long
 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THCS ĐL
ngày tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Đạ Long)
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
1. Quy chế này quy định việc tiếp công dân bao gồm:
a) Hoạt động tiếp công dân thường xuyên và đột xuất của Hiệu trưởng; Tiếp nhận, xử lý các loại đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hoặc các đơn liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (sau đây gọi chung là đơn) thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;
b) Hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;
c) Thông báo kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Hiệu trưởng cho công dân đã gởi đơn.
2. Quy chế này không áp dụng đối với việc tiếp Phụ huynh học sinh của Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Giám thị.
Điều 2. Nguyên tắc tiếp công dân và xử lý đơn:
1. Đúng pháp luật.
2. Công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời.
3. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện.
4. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền.
5. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, trả kết quả xử lý đơn đảm bảo thông suốt và tập trung một đầu mối.
Điều 3. Trách nhiệm của người tiếp công dân:
1. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công dân.
2. Giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
3. Xử lý đơn đúng quy định của pháp luật.
4. Thông báo tiến độ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.
Chương II. TRÌNH TỰ TIẾP CÔNG DÂN
Điều 4. Xác định tư cách chủ thể:
1. Khi công dân đến trực tiếp trình bày tại phòng tiếp công dân, người tiếp công dân đề nghị công dân xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân để làm rõ tư cách của người trực tiếp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hoặc để làm rõ tư cách của người đại diện, người được ủy quyền trong trường hợp
Avatar

Quy chế tiếp công dân

 
Gửi ý kiến