Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 13h:53' 15-10-2018
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ - THCS ĐL
 Đạ Long, ngày … tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế hoạt động dân chủ nhà trường;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ quy định về đạo đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Theo đề nghị của văn phòng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy tắc ứng xử trong nhà trường của trường THCS Đạ Long.
Điều 2. Quy tắc ứng xử trong nhà trường chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đang học tập và làm việc tại trường THCS Đạ Long.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn; bộ phận văn phòng; các tổ chuyên môn; các bộ phận liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh của trường THCS Đạ Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018

 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG
Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THCS ĐL ngày 10  tháng 10  năm 2018
của Hiệu trưởng trường THCS Đạ Long
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.  Nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường
1. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh;
2. Phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận; phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Phù hợp với mục tiêu, đặc điểm của nhà trường, ngành Giáo dục; đảm bảo tính thực tiễn và khả thi;
4. Đảm bảo tính dân chủ và nhân văn.
Điều 2.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy tắc ứng xử  này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh đang công tác, học tập tại trường THCS Đạ Long.
2. Ngoài việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại văn bản này còn phải thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007; quy định về đạo đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT; Qui chế làm việc của trường THCS Đạ Long.
Điều 3. Mục đích
1.  Qui định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập, nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.
2. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong thực hiện các qui định của pháp luật.
3. Là căn cứ để nhà trường đánh giá, xếp loại viên chức, giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh vi phạm các chuẩn mực đạo đức và ứng xử  khi thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường cũng như tất cả các lĩnh vực xã hội.


CHƯƠNG II. QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN,
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
Mục I. Chuẩn mực
Avatar

Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2018 - 2019

 
Gửi ý kiến