Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:11' 14-09-2018
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số: /QĐ-THCS ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Long, ngày tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế chuyên môn Năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức người quản lý và Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Đạ Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện chuyên môn trường THCS Đạ Long năm học 2018-2019.
Điều 2. Quy chế chuyên môn áp dụng đối với tập thể, cá nhân đang công tác học tập và làm việc tại trường THCS Đạ Long.
Hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn, văn phòng; tổ chuyên môn; các bộ phận liên quan và toàn thể cán bộ giáo viên của trường THCS Đạ Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- PGD (báo cáo);
- BLĐ trường (quản lý thực hiện);
- Công Đoàn (đ/b);
- Các tổ trưởng (triển khai thực hiện);
- Lưu VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn

 
Gửi ý kiến