Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định kiện toàn BCĐ PCGD xã Đạ Long

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:34' 22-10-2018
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠ LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-UBND
Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục
xã Đạ Long giai đoạn 2015 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ LONG

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Căn cứ Thông tư  07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/03/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Căn cứ công văn số 143/PGDĐT ngày 03/10/2018 của phong2 Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018 - 2019;
- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Đạ Long,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Đạ Long, gồm các thành phần và các ông, bà có tên như sau:
1. Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Đạ Long:
- Ông: Trương Hữu Tư - Phó Chủ tịch UBND xã.
2. Phó trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Đạ Long:
- Ông: Phan Văn Diễn - Hiệu trưởng Trường THCS Đạ Long.
3. Thành viên ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Đạ Long, bao gồm:
- Bà: Kon Yông K Khét - Hiệu trưởng Trường MN Đạ Long.
- Bà: Nguyễn Thị Kiều - Hiệu trưởng Trường TH Đạ Long.
- Ông(bà): - Trưởng công an xã.
- Ông(bà): - Chủ tịch Hội LHPN xã.
- Ông(bà): Đơng Gur Ha Chin - Bí thư xã Đoàn.
- Ông(bà): Liêng Hót Riôn - Chủ tịch hội nông dân xã.
- Ông(bà): - Cán bộ văn phòng UBND xã.
Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ:
1. Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Đạ Long xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn xã theo các văn bản quy định hiện hành.
2. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban phân công và được quyền trưng dụng một số cán bộ, nhân viên, giáo viên để giúp việc khi cần thiết.
3. Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND xã.
Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, Hiệu trưởng các Trường Mầm Non, Tiểu học, THCS, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCGD huyện (b/c);
- PGDĐT (b/c);
- CT, các PCT xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT; BCĐPCGD.
CHỦ TỊCHAvatar

Quyết định kiện toàn BCĐ PCGD xã Đạ Long

 
Gửi ý kiến