Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định kiện toàn hội đồng lương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 14-09-2018
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số: /QĐ - THCS ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đạ Long, ngày tháng 09 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng lương năm 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức người quản lý và Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”;
Căn cứ công văn số 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Theo đề nghị của văn phòng trường THCS Đạ Long,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng lương năm 2018 trường THCS Đạ Long, gồm những ông (bà) có tên sau:
1.
Ông: Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Chủ tịch

2.
Ông: Nguyễn Văn Tý
Chủ tịch Công Đoàn
Phó chủ tịch

3.
Bà: Vũ Thị Quý
Tổ trưởng
Thư ký

4.
Ông: Phan Quang Hiệp
Phó hiệu trưởng
Thành viên

5.
Ông: Nguyễn Duy Nhị
Tổ trưởng
Thành viên

6.
Bà: Vi Thị Thơm
TBTTND
Thành viên

 Điều 2. Hội đồng lương có nhiệm vụ họp xét nâng lương; nâng, hưởng phụ cấp lương cho cán bộ giáo viên công nhân viên theo các văn bản quy định hiện hành.
Điều 3. Bộ phận kế toán, văn phòng trường THCS Đạ Long và các ông(bà) có tên trong điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Quyết định kiện toàn hội đồng lương

 
Gửi ý kiến