Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Đội PCCC năm học 2018 - 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:30' 22-10-2018
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


Số: /QĐ-THCS ĐL
Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018.


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng bộ Công an quy định về tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và kế hoạch phòng cháy chữa cháy tại đơn vị trường THCS Đạ Long,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở trường THCS Đạ Long gồm các đồng chí có tên sau:
1.
Ông:
Phan Quang Hiệp
Phó Hiệu trưởng
Đội trưởng

2.
Ông:
Đoàn Khoa Vịnh
Giáo viên
Đội phó

3.
Ông:
Nguyễn Văn Tý
Giáo viên
Thành viên

4.
Ông:
Trần Đăng Khoa
Giáo viên
Thành viên

5.
Ông:
Nguyễn Duy Nhị
Giáo viên
Thành viên

6.
Ông:
Trần Văn Hải
Giáo viên
Thành viên

7.
Ông:
Liêng Jrang Ha Chú
Giáo viên
Thành viên

8.
Ông:
Nguyễn Văn Giáp
Giáo viên
Thành viên

9.
Ông:
Mbon Za My
Nhân viên
Thành viên


Điều 2. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở trường THCS Đạ Long có nhiệm vụ:
1. Đề xuất, tham mưu việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.
2. Xung kích trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC.
3. Tham gia tích cực công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.
4. Thực hiện nội dung và kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.
5. Tham gia xây dựng và thực tập phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.
Điều 3. Các ông (bà), các bộ phận có liên quan và các thành viên đội phòng cháy và chữa cháy có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT huyện (b/c);
- Công An huyện (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu :VT, hồ sơ PCCC.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Avatar

Quyết định thành lập Đội PCCC năm học 2018 - 2019

 
Gửi ý kiến