Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng

Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Đạ Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập tổ điều tra PCGD năm 2018

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 16h:31' 22-10-2018
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ - THCS ĐL
Đạ Long, ngày tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ điều tra Phổ cập giáo dục năm 2018

THCS ĐẠ LONG
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ công văn số 143/PGDĐT ngày 03/10/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018 - 2019;
Xét năng lực của CB GV CNV trường THCS Đạ Long,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các tổ điều tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ từ 0 đến 60 tuổi trên địa bàn xã Đạ Long với những ông(bà) có tên sau:
STT
Họ tên Giáo viên
Chức danh
Nhiệm vụ
Điều tra thôn
Từ hộ ... đến hộ …..

1
Nguyễn Văn Tý
Giáo viên
Tổ trưởng
Thôn 1
1 - 50

2
Liêng Jrang Ha Chú
Giáo viên
Thành viên

51 - 100

3
Võ Thị Hoa
Giáo viên
Thành viên

101 - hết

4
Nguyễn Văn Giáp
Giáo viên
Tổ trưởng
Thôn 2
1 - 50

5
Jrang Cil Cao Trang
Giáo viên
Thành viên

51 - hết

6
Trần Văn Hải
Giáo viên
Tổ trưởng
Thôn 3
1 - 50

7
Trần Thị Anh
Giáo viên
Thành viên

51 - hết

8
Nguyễn Duy Nhị
Giáo viên
Tổ trưởng
Thôn 4
1 - 50

9
Liêng Hót Ha Hang
Giáo viên
Thành viên

51 - 100

10
Đặng Thị Hài
Giáo viên
Thành viên

101 - hết

11
Đoàn Khoa Vịnh
Giáo viên
Tổ trưởng
Thôn 5
1 - 40

12
Liêng Hót K` Đim
Giáo viên
Thành viên

41 - 80

13
Trần Đăng Khoa
Giáo viên
Thành viên

81 - hết

14
Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Tổ trưởng
Chỉ đạo chung

15
Chế Trần Mỹ Linh
Nhân viên
Tổ phó
Tổng hợp, thống kê, báo cáo

16
Vũ Thị Quý
Nhân viên
Thành viên
Nhập liệu

17
Hồ Viết Uyên Nhi
Giáo viên
Thành viên
Nhập liệu

18
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Giáo viên
Thành viên
Nhập liệu

Điều 2. Các tổ điều tra chịu trách nhiệm tổ chức điều tra thông tin chính xác tới từng người, từng hộ gia đình trong thôn, buôn. Cập nhật thông tin vào phiếu điều tra, chịu trách nhiệm về thông tin các đối tượng trong phiếu. Ký vào mục cán bộ điều tra 1,2,3 và lấy chữ ký của chủ hộ gia đình trong năm 2018. Thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu quy định.
- Thời gian điều tra: Từ 23/10/2018 đến 30/10/2018.
Điều 3. Bộ phận kế toán, bộ phận văn phòng, bộ phận chuyên môn trường THCS Đạ Long và các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNGAvatar

Quyết định thành lập tổ điều tra PCGD năm 2018

 
Gửi ý kiến